Đẩy mạnh cải cách để BHXH trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội

14/05/2018 08:45 AM


 Trước phiên bế mạc, sáng 12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất thông qua 3 Nghị quyết quan trọng. Một trong số đó là Nghị quyết về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH).

 Trước phiên bế mạc, sáng 12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất thông qua 3 Nghị quyết quan trọng. Một trong số đó là Nghị quyết về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH).

Quang cảnh Hội nghị. Nguồn ảnh: Internet.

Quang cảnh Hội nghị. Nguồn ảnh: Internet.

 

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cho rằng, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nổi bật là: Hệ thống luật pháp, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội được quan tâm xây dựng và từng bước hoàn thiện, ngày càng đồng bộ, phù hợp hơn với thực tế đất nước và thông lệ quốc tế đã bao quát được cả loại hình bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tự nguyện cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động. Chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, là sự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống, khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm cũng như khi đến tuổi già không còn khả năng lao động.
Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc "đóng - hưởng" và "chia sẻ" giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Diện bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và quy mô tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ngày càng được mở rộng số lượng người được hưởng chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội không ngừng tăng lên.
Hệ thống tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từng bước được đổi mới, về cơ bản sát với thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế, đã phát huy được vai trò và tính hiệu quả trong quá trình xây dựng cũng như tổ chức thực hiện chính sách, thu chi và quản lý Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từng bước được nâng cao. Công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.
Tuy nhiên, việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng độ bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tăng chậm số người hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần tăng nhanh. Thiết kế chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí, trong đó có vấn đề về tuổi nghỉ hưu còn nhiều điểm chưa phù hợp, còn nặng về nguyên tắc "đóng - hưởng" mà chưa chú ý thoả đáng đến nguyên tắc "chia sẻ". Quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn.
Chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về các giải pháp giải quyết hậu quả thất nghiệp mà chưa chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm chưa phù hợp.
Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế. Tính tuân thủ pháp luật chưa cao tình trạng trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chậm được khắc phục. Nhận thức của một bộ phận người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, tác dụng của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đầy đủ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền chưa có những đổi mới mạnh mẽ để mang lại hiệu quả tốt hơn về phát triển đối tượng, tạo niềm tin vững chắc để thu hút người lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Vì vậy, trong thời gian tới, cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng - hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững".
Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Coi cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển và phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công dân đều được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.
Đẩy nhanh việc mở rộng diện bao phủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội toàn dân trên cơ sở xây dựng hệ thống bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đa tầng, không chỉ bao gồm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cơ bản với cả hình thức bắt buộc và tự nguyện mà còn bao gồm cả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí bổ sung và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, thu nhập của người dân và các nguồn lực xã hội được huy động theo truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt đồng thời với việc điều chỉnh công thức tính lương hưu theo nguyên tắc công bằng, "đóng - hưởng", "chia sẻ". Mở rộng đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác có nhu cầu và khả năng. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch lao động làm việc trong khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức để gia tăng số lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội. Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, nhất là chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí để phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thất nghiệp, tạo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người lao động và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất và việc làm người lao động thất nghiệp dài hạn tìm việc làm mới.
Để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cân đối tài chính Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trong dài hạn, cần khẩn trương bổ sung, sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng hưu trí, chặt chẽ và đúng đắn hơn trong quy định hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình, bước đi phù hợp với từng nhóm đối tượng, ngành nghề cụ thể để tăng tính bền vững của chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thực hiện bình đẳng giới, ứng phó với quá trình già hoá dân số, những biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và sự xuất hiện của nhiều hình thức quan hệ lao động mới dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng diện bao phủ với mức hưởng phù hợp thay vì mức hưởng cao nhưng diện bao phủ hẹp. Điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế. Đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và bền vững.

Theo Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam