UBND TP. Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng BHXH, nợ đóng BHXH, trục lợi BHXH

03/10/2018 05:48 PM


  Ngày 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

 

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện với lộ trình phù hợp và quyết liệt, hiệu quả đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn (giai đoạn đến năm 2021 giai đoạn đến năm 2025 giai đoạn đến năm 2030) của Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

Giai đoạn đến năm 2021: Phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100% Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên. Phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp Khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên. Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp Khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên. Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp Khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH. Đồng thời, phê phán những tổ chức, doanh nghiệp cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc chính sách, pháp luật về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trốn đóng, nợ đóng BHXH. Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp, cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

UBND Thành phố yêu cầu 100% các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN, BHYT phải thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với các thủ tục hành chính về BHXH, nhất là các cơ quan hành chính, hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp có lao động dưới 10 người. Thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời gian giao dịch thực hiện TTHC giữa cơ quan BHXH với các doanh nghiệp, người lao động đạt mức ASEAN 4. 

UBND Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của từng giai đoạn, giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH.

-TV