Xây dựng lộ trình phù hợp, quyết liệt, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

20/11/2018 08:49 AM


  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.  

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.  


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Theo đó, giai đoạn đến năm 2021, thành phố phấn đấu đạt khoảng 40% số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu đạt khoảng 33% lực lượng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Phấn đấu đạt khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.
Giai đoạn đến năm 2025, thành phố phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Phấn đấu đạt khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.
Bước sang giai đoạn đến năm 2030, thành phố phấn đấu đạt khoảng 70% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 10% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu đạt khoảng 50% lực lượng lao động trong độ tuổị tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp. Phấn đấu đạt khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu đựợc hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 90% trở lên.
Để hoàn thành chỉ tiêu cụ thể nêu trên, UBND thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp giao các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và pháp luật có liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp...
Trong tổ chức thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cấp mình./.

-TV