UBND TP. Hà Nội: Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019

01/02/2019 04:27 PM


  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.


 

Theo đó, để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2019 và thu nợ BHXH, kiểm soát chi phí KCB BHYT UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: 
Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2019 là 88,2%. Tỷ lệ lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia tỷ lệ lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp đạt 90% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện đạt 30%. Quyết liệt thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 2%. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý sử dụng quỹ BHYT hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.
Để thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc. mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản hướng dẫn.
UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện thường xuyên cập nhật tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rà soát doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp không còn tồn tại, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, rà soát mã quyền lợi hưởng BHYT.
Giao Bảo hiểm xã hội Thành phố đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện./.

-TV