Ngành BHXH đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

15/02/2020 01:03 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-BHXH về triển khai thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”.

Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 1939/QĐ-TTg, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan.

Kế hoạch yêu cầu: Xác định cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án; Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan; tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

Để thực hiện kế hoạch, BHXH Việt Nam xác định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác các CSDL của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các vụ, ban liên quan rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, TTHC thuộc các lĩnh vực BHXH, BHYT, thu, sổ thẻ, chi trả các chế độ BHXH. Đồng thời, xác định tổng số dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành tương ứng với số TTHC do ngành BHXH công bố; rà soát cơ sở pháp lý thực hiện phương thức thanh toán điện tử và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản điều chỉnh phù hợp (được thực hiện trong quý I và II/2020).

Trung tâm Công nghệ thông tin trên cơ sở số dịch vụ công của Ngành, xác định tổng số dịch vụ công trực tuyến, mức độ của từng dịch vụ công và xây dựng lộ trình thực hiện dịch vụ công mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và năm 2021, nhằm đạt mục tiêu tối thiểu 70% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2020; 85% số dịch vụ công mức độ 4 năm 2021);

Trung tâm Truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trung tâm Công nghệ thông tin cũng triển khai các giải pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; thực hiện giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT; triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng TTHC; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc. Trong đó có triển khai các giải pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực BHXH, BHYT bằng nhiều phương tiện trực tuyến khác nhau; triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng TTHC; từng bước thực hiện thanh toán điện tử bắt buộc; hoàn thiện hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử; triển khai đánh giá và xác định cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của BHXH Việt Nam...

Về đẩy mạnh xây dựng CSDL quốc gia về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm...

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch, BHXH Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của kế hoạch. Định kỳ hàng quý thực hiện việc báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch gửi BHXH Việt Nam./.

Theo Cổng TTĐT BHXH Việt Nam