Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2020 02:49 PM


(HNMO) - Sáng 3-2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, Thủ đô Hà Nội).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thường trực, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện đoàn ngoại giao; cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

Về phía Hà Nội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể... của thành phố.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Sáng mãi niềm tin” với những màn múa, bài ca thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi truyền thống anh hùng cách mạng, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào; khẳng định ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết, lòng trung thành dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, xây dựng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, ngày 3-2-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. Đồng chí nhấn mạnh: “Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện đảng viên lão thành phát biểu, đồng chí Hà Ký, 87 tuổi, đảng viên 70 năm tuổi Đảng (Đảng bộ phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định, nếu không có sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự giúp đỡ của đồng chí, đồng nghiệp thì bản thân không có được sự trưởng thành như ngày nay. Nhớ lại thời khắc đứng dưới lá cờ của Đảng vinh quang, giơ nắm tay thề tuyệt đối trung thành với Đảng, dù khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, đồng chí Hà Ký nhấn mạnh: “Đến hôm nay, tôi rất tự hào vì mình đã giữ đúng lời thề trước Đảng”.

Với ý thức trách nhiệm, tình cảm với Đảng, đảng viên lão thành Hà Ký nguyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên trong sinh hoạt và trong cuộc sống; đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, ra sức học tập, phấn đấu làm nên kỳ tích to lớn hơn, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Phát biểu tại buổi lễ, đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nêu rõ: “Thế hệ trẻ chúng tôi hiểu rằng, để có được những điều kiện phát triển toàn diện như ngày hôm nay là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự hy sinh của biết bao thế hệ đồng bào, đồng chí”. Tự hào được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng, được kế thừa thành quả vĩ đại của cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt thế hệ trẻ, đảng viên Nguyễn Thùy Linh hứa tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, luôn vững vàng, kiên định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên trì học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hết mình để trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

 

 

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

- Theo Báo Hà Nội mới