UBND TP. Hà Nội xây dựng, phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020

24/12/2019 01:45 PM


Ngày 23/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về công tác thanh tra năm 2020 và Quyết định số 7235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 262/KH-UBND nêu rõ, năm 2020, UBND Thành phố sẽ tập trung vào công tác thanh tra (thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được thanh tra); công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra.

Theo Quyết định số 7235/QĐ-UBND, các cuộc thanh tra tập trung vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng lực lượng ngành Thanh tra.

Đặc biệt, công tác thanh tra hành chính sẽ thực hiện thanh tra nợ đọng tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bải hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố. 

Qua công tác thanh tra, UBND Thành phố và Thanh tra Thành phố đều tập trung chủ yếu vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ tại các cấp, ngành của Thành phố; xác định giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nhất là cần hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra của các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính đề xuất, trình UBND Thành phố và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác; kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; các chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

Bên cạnh đó, để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành tốt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 đã được phê duyệt, Chánh Thanh tra Thành phố định kỳ báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ về kết quả công tác./.

 

- MK