Sửa quy định về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

08/01/2020 10:18 AM


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Quyết định nêu rõ việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 như sau: Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, được Nhà nước cấp chi phí chi trả bằng 0,65% tổng số tiền chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (trừ khoản chi trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, chi đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế) (quy định cũ 0,78%), trong đó chi cho tổ chức làm đại lý chi trả bình quân bằng 70% tổng số chi phí chi trả, mức chi cụ thể do tổ chức làm đại lý chi trả của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định (quy định cũ 63%).

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b Khoản 5 Điều 9 về lập dự toán, phân bổ và giao dự toán thu, chi. Cụ thể, chi phí thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của người tham gia theo hộ gia đình, của học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gồm: Chi đào tạo, tập huấn, thù lao cho đại lý thu; chi tổ chức hội nghị khách hàng). Mức chi tối đa bằng 7,5% số tiền đóng của người tham gia (không bao gồm số thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ), trong đó, mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện bình quân tối đa bằng 14% số tiền đóng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện; mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục bình quân tối đa bằng 2,5% số tiền đóng của học sinh, sinh viên; mức chi thù lao đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của đối tượng còn lại bình quân tối đa bằng 7% số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của người tham gia.

Mức chi thù lao cho đại lý cụ thể đối với từng nhóm đối tượng tham gia (đối tượng tham gia lần đầu, đối tượng tiếp tục tham gia) và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế của từng tỉnh, thành phố.

Chi phí trả lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp bằng 0,65% số tiền chi trả từ các quỹ thành phần: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (trừ các khoản chi phí: Phí khám giám định; dưỡng sức, phụ hồi sức khỏe; hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế) và chi trợ cấp thất nghiệp. Mức chi cụ thể cho tổ chức làm đại lý chi trả của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020./.

- MK