Lương tối thiếu lên 730.000đ/tháng, lương hưu tăng 12,3%

26/03/2010 12:00 AM


Theo các Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ 1/5 mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng, trong khi lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng sẽ được tăng thêm 12,3%.

Theo các Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ 1/5 mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng, trong khi lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng sẽ được tăng thêm 12,3%.

        

Cụ thể, theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP (ban hành ngày 25/3/2010), từ 1/5 mức lương tối thiểu chung sẽ lên 730.000đ/tháng, tăng 80.000đ/tháng so với hiện nay.

Mức lương này được áp dụng đối với: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật...

Đồng thời, được dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2010 trở đi đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 ngoài ra, dùng để tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu mới đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm từ các nguồn: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với từng cơ quan hành chính sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, các cơ quan hành chính có thu sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương.

Ngoài ra, ngân sách trung ương sẽ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương tối thiểu trong trường hợp các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện trích như trên nhưng vẫn không đủ kinh phí.

Ngân sách trung ương cũng hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn với mức bình quân 2/3 so với mức lương tối thiểu chung đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ở thôn và tổ dân phố.

Riêng kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với người lao động làm việc trong các công ty sẽ do công ty bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất kinh doanh.

Tăng 12,3% mức lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội…

Theo Nghị định số 29?2010/NĐ-CP (ban hành ngày 25/3), từ ngày 1/5/2010, lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm 12,3% đối với 5 nhóm đối tượng:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/Đ-TTg ngày 4/8/2000 công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008.

Kinh phí thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp được Ngân sách Nhà nước và Quỹ BHXH bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm.

Kim Tân