Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (35)
Trích yếu: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
15/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/01/2011
Ngày có hiệu lực:
20/01/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
25/10/2010
Ngày có hiệu lực:
25/10/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội _ Cục quản lý Lao Động Ngoài Nước Số 1326/QLLLNN - TCCB Về việc thủ tục giải quyết chế độ đối với lao động ở NN đã về nước
Ngày ban hành:
10/11/2006
Ngày có hiệu lực:
10/11/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ Hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo Nghị định số 93/2006/NĐ - CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ
Ngày ban hành:
15/09/2006
Ngày có hiệu lực:
15/09/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT - BLĐTBXH - BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y Tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ngày ban hành:
12/09/2006
Ngày có hiệu lực:
12/09/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Số 2561/LĐTBXH - ATLĐ Về việc Điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Ngày ban hành:
28/07/2006
Ngày có hiệu lực:
28/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
09/08/2005
Ngày có hiệu lực:
09/08/2005
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực