Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bộ Văn Hoá - Thông Tin (1)
Trích yếu: HƯỚNG DẪN Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công thức, viên chức ngành văn hoá - thông tin
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực