Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hội đồng bộ trưởng (2)
Trích yếu: Số 203/HĐBT ngày 28/12/1988 về tiền lương công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách
Ngày ban hành:
28/12/1988
Ngày có hiệu lực:
28/12/1988
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định 236/HĐBT ngày 18-9-1985 về bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách về thương binh và xã hội
Ngày ban hành:
18/09/1985
Ngày có hiệu lực:
18/09/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực