Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội (9)
Trích yếu: Kết quả thi đấu hội thao CBCCVC
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực