Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định của Chính phủ (26)
Trích yếu: Nghị định số 208/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương
Ngày ban hành:
01/01/1985
Ngày có hiệu lực:
01/01/1985
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực