Địa chỉ tiếp nhận

01/01/2018 12:00 AM


ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

 

   1. Mọi cá nhân, tổ chức có quyền phản ánh kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được thực hiện qua các hình thức sau:         

   1.1. Hình thức phán ánh kiến nghị:

    a) Văn bản;

    b) Điện thoại: Trường hợp tiếp nhận phán ảnh kiến nghị qua điện thoại, cán bộ tiếp nhận phải ghi rõ thời gian nhận điện thoại, tên cá nhân hoặc tổ chức, số điện thoại, nội dung phán ánh, kiến nghị và ký xác nhận vào Phiếu tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Cán bộ tiếp nhận điện thoại cần khuyến khích các cá nhân, tổ chức xác nhận lại phán ánh, kiến nghị bằng văn bản;

    c) Kiến nghị trực tiếp;

    d) Email hoặc Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh.

    1.2. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, tiếp nhận:

     a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

     Số điện thoại chuyên dùng: 0439928017; Email: thutuchanhchinh@vss.gov.vn

     Website: baohiemxahoivn.gov.vn

     b)  Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, số 164, Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.

     Số điện thoại chuyên dùng: 0393891776; Email: tiepnhanhosobhxhht@gmail.com

     Website:www. bhxhhatinh.gov.vn

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN