Lịch sử hình thành

17/10/2017 11:24 AM


Ngày thành lập:

Quyết định 14a QĐ/TC-CB, ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Quá trình xây dựng và phát triển

BHXH tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 14a QĐ/TC, ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất tổ chức BHXH của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh. BHXH tỉnh Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động, đảm nhận nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH từ ngày 01/8/1995. Ngày đầu mới thành lập, BHXH tỉnh Hà Tĩnh có 4 phòng nghiệp vụ và 10 đơn vị BHXH cấp huyện; tổng số cán bộ, công chức, viên chức 83 người. Thực hiện thu 7 tỷ đồng, chi 34,3 tỷ đồng, quản lý 30.076 người tham gia BHXH, bình quân mỗi CCVC quản lý 0,5 tỷ đồng thu chi.

Đầu năm 2003, BHYT Hà Tĩnh được sáp nhập vào BHXH tỉnh theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh tiếp nhận và thực hiện thêm nhiệm vụ mới- thực hiện chế độ chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và có 8 phòng nghiệp vụ, 11 đơn vị BHXH cấp huyện; tổng số cán bộ, công chức, viên chức 156 người. Thực hiện thu 98 tỷ đồng (tăng 14 lần so với năm 1995), chi 372 tỷ đồng (tăng 11 lần so với năm 1995), quản lý 151.021 người tham gia BHXH, BHYT, bình quân mỗi CCVC quản lý 3 tỷ đồng thu chi (tăng 6 lần so với năm 1995).

Đến nay BHXH tỉnh có 326 người, với 11 phòng nghiệp vụ và 13 đơn vị BHXH huyện, thành phố, thị xã trực thuộc. Trong đó, 07 người có trình độ Thạc sỹ, chiếm 2%, trình độ đại học 278 người, chiếm 85%; cao đẳng, trung cấp 24 người, chiếm 7%, số còn lại là nhân viên lái xe, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ, tạp vụ. Hầu hết cán bộ chủ chốt có trình độ trung, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên. Trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ viên chức của ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện thu 2.185 tỷ đồng (tăng 312 lần so với năm 1995; 22 lần so với năm 2003), chi 4.636 tỷ đồng (tăng 135 lần so với năm 1995; 12 lần so với năm 2003), quản lý 1.110.513 người tham gia BHXH, BHYT, bình quân mỗi CCVC quản lý 21 tỷ đồng thu chi (tăng 42 lần so với năm 1995; tăng 7 lần so với năm 2003).