Hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2019

02/07/2019 08:06 AM


BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2019, toàn quốc áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN theo quy định tại quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang.

Cụ thể:

Đối tượng áp dụng là NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng quy định tại Điều 2 làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp làm căn cứ đóng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 và Khoản 4, Điều 123 Luật BHXH năm 2014 tham gia BHXH bắt buộc mà trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc trước khi hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có quá trình tham gia, đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các đối tượng nêu trên đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2019.

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1/7/2019 cao nhất là 29.800.000 đồng/tháng (1.490.000 đồng x 20 lần).

Áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT:

Nhóm do NSNN đóng BHYT từ 1/7/2019, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/7/2019 thì từ ngày 1/7/2019 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng.

Nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2019, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/7/2019, thì cả người tham gia BHYT và NSNN không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 1/7/2019 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thông báo cho các đơn vị SDLĐ, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, đại lý thu, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình về tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN theo quy định và theo hướng dẫn nêu tại các Điểm 1, 2 và 3.

Cũng theo Công văn, Trung tâm CNTT (BHXH Việt Nam) kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ theo đúng quy định. Đặc biệt, BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn tại Công văn này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời gửi BHXH Việt Nam để có hướng dẫn bổ sung.