6 tháng đầu năm Đảng bộ văn phòng BHXH tỉnh đẩy mạnh việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề

20/06/2018 04:07 PM


Sáu tháng đầu năm 2018, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ văn phòng BHXH tỉnh đã tổ chức sinh hoạt 12 cuộc sinh hoạt chuyên đề, với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ, ngay từ đầu năm Ban chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh đã có kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 09/2/2018 về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018. Theo đó, về số lượng chuyên đề của các chi bộ và tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh đăng ký sinh hoạt trong năm là 16 cuộc; về nội dung các chuyên đề đều bám sát với chủ đề năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề ra, đó là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

   
     Đại diện Thường vụ đảng ủy và một số Bí thư chi bộ có liên quan đang tham dự buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề của Chi bộ Thanh tra- Kiểm tra.

Tính đến ngày 20/6/2018, đã có 11/11 chi bộ tổ chức 12 lượt sinh hoạt chuyên đề (Chi bộ Giám định BHYT đã tổ chức sinh hoạt 02 chuyên đề). Ngoài việc bám sát chủ đề chung, thì có nhiều chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực với tình hình thực hiên nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, cụ thể như: Chi bộ Giám định BHYT, với chuyên đề “Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác giám định BHYT nhằm quản lý chi KCB BHYT trong phạm vi dự toán giao”; Chi bộ Khai thác - Thu nợ, với chuyên đề “Giải pháp thu hồi, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN”; Chi bộ Chế độ BHXH, với chuyên đề “Tăng cường giải pháp quản lý quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK và thực hiện có hiệu quả việc giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chê độ ngắn hạn”; Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra, với chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc quản lý, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người viên chức Thanh tra- Kiểm tra”;…

Xác định được tính cần thiết và tầm quan trọng từng nội dung chuyên đề của các chi bộ luôn gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn đảng bộ, vì vậy tất cả các cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề đều có sự tham dự của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành và các chi bộ có liên quan. Tại các cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề, ngoài những ý kiến phát biểu, tham luận của các đảng viên, thì đều có ý kiến phát biểu, đóng góp của các chi bộ bạn và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đại diện Thường vụ Đảng ủy. Sau các cuộc sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đều ban hành Nghị quyết và chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện.

Như vậy, có thể nói rằng, qua việc đẩy mạnh công tác sinh hoạt chi bộ chuyên đề nhằm chỉ ra được những nội dung tốt, cách làm hay để học tập, nhân rộng và để chấn chỉnh, khắc phục, bổ sứu những nội dung tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt của Đảng bộ BHXH tỉnh trong năm 2018, đó là: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bùi Quang Thạch