Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý

05/05/2020 03:15 PM


THÔNG BÁO Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý

THÔNG BÁO
Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công thanh lý
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020 của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh lý tài sản công;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản công của Bảo hiểm xã hội tỉnh
Hà Tĩnh ngày 04/5/2020 về việc tổ chức thanh lý tài sản công;
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả việc lựa chọn tổ chức đấu
giá tài sản công thanh lý với các nội dung như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.
1.2. Địa chỉ: Thôn Tân Trung, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá
2.1. Tên tài sản: Xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero; số khung
RLA00V31V11000128; số máy 4G64DB9472; loại xe 07 chổ ngồi; sản xuất và đưa
vào sử dụng năm 2001.
2.2. Số lượng, chất lượng, nguồn gốc và giấy tờ về tài sản:
+ Số lượng: 01 cái
+ Chất lượng: Đã qua sử dụng
+ Nguồn gốc tài sản: Thanh lý do hết thời hạn sử dụng
+ Giấy tờ về tài sản: Giấy đăng ký, Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá
+ Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).
Kèm theo Chứng thư thẩm định giá và Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài
sản công của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
4. Thời hạn tổ chức đấu giá tài sản
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có Quyết định thanh lý tài sản công của
cấp có thẩm quyền.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo để Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
Hà Tĩnh được biết và đề nghị Trung tâm chủ động liên hệ với phòng Kế hoạch -Tài chính
Bảo hiểm xã hội tỉnh để ký kết Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản đồng thời triển khai
công tác tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành./.