Những mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

08/11/2019 07:50 AM


Ngày 23/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể trong lĩnh vực BHXH giai đoạn 2021 - 2030.