Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND tỉnh (5)
Trích yếu: Thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 2017-2018
Ngày ban hành:
29/07/2017
Ngày có hiệu lực:
29/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định quản lý, cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
06/11/2014
Ngày có hiệu lực:
06/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 4/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
15/12/2014
Ngày có hiệu lực:
15/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
20/09/2013
Ngày có hiệu lực:
20/09/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành:
11/04/2013
Ngày có hiệu lực:
11/04/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực