Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (36)
Trích yếu: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày có hiệu lực:
13/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày có hiệu lực:
12/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
28/06/2018
Ngày có hiệu lực:
28/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
26/05/2016
Ngày có hiệu lực:
26/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Ngày ban hành:
14/05/2013
Ngày có hiệu lực:
14/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chế độ phụ cấp công vụ
Ngày ban hành:
15/04/2012
Ngày có hiệu lực:
15/04/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực