Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Loại khác (81)
Trích yếu: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/12/2015
Ngày có hiệu lực:
25/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016
Ngày ban hành:
25/12/2015
Ngày có hiệu lực:
25/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Triển khai giao dịch BHXH điện tử
Ngày ban hành:
16/05/2016
Ngày có hiệu lực:
16/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)
Ngày ban hành:
03/03/2016
Ngày có hiệu lực:
03/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực