Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

25/11/2019 11:51 AM


THỨ HAI: Ngày 25/11/2019
- 07 giờ 30: Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ của Chủ tịch với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. 
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự buổi làm việc định kỳ của Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành  A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự buổi làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự buổi làm việc định kỳ của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.
THỨ BA: Ngày 26/11/2019
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự buổi làm việc định kỳ của Chủ tịch với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự buổi làm việc định kỳ của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự buổi làm việc định kỳ của Chủ tịch với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. 
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự buổi làm việc định kỳ của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành 
THỨ TƯ: Ngày 27/11/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội thảo “Tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại Hội trường 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.
THỨ NĂM: Ngày 28/11/2019
- 07 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2019 bằng hình thức trực tiếp. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ SÁU: Ngày 29/11/2019
- 08 giờ 00: Giám đốc và lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Kế hoạch - Tài chính, Giám định BHYT làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01, BHXH tỉnh.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Báo cáo viên. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP Vị Thanh. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.
- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Thúy Loan – Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại Ngành Bảo hiểm xã hội khu vực phía Nam năm 2019”. Điểm tại Nhà khách Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (02 ngày).
- 08 giờ 00: Phân công đ/c Bông - Phó Trưởng phòng Giám định BHYT dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Giám đốc BHXH huyện cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND TX Long Mỹ.
THỨ BẢY: Ngày 30/11/2019
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TX Ngã Bảy.
- 08 giờ 00: Phân công đ/c Bông – Phó Trưởng phòng Giám định BHYT dự tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Giám đốc BHXH huyện cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. – 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

 


 
         
TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT
(đã ký)
Lê Thị Thúy Loan