LỊCH LÀM VIỆC

01/04/2020 01:24 PM


Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang

Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020
THỨ HAI: Ngày 30/3/2020
- 07 giờ 00:  Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Giám đốc họp Chi bộ 3 đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2.
- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự họp trực tuyến toàn quốc nâng cao chất lượng của y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điểm tại phòng họp trực tuyến chi nhánh Viettel Hậu Giang.
- 13 giờ 15: Giám đốc, các Phó Giám đốc cùng Trưởng các phòng họp tại phòng họp số 2.
THỨ BA: Ngày 31/3/2020
- 07 giờ 00:  Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng họp với phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng về tình hình công tác quý 1/2020. Điểm tại phòng họp số 2.
THỨ TƯ: Ngày 01/4/2020
- 08 giờ 00: Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng họp tại phòng họp số 2.
THỨ NĂM: Ngày 02/4/2020
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Thanh Điệp trực cơ quan.
THỨ SÁU: Ngày 03/4/2020
- 07 giờ 00:  Giám đốc, Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
 
TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký)
 Lê Thị Thúy Loan