Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020

Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020

LỊCH LÀM VIỆC

Lịch làm việc của Giám đốc và Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang

LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU GIANG Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020

Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020

Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019

Lịch làm việc Của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019