Hướng dẫn triển khai công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2020.

19/03/2020 01:10 PM


Thực hiện Công văn số 786/BHXH-BVSTBPN ngày 12/3/2020 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) về việc triển khai công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới (BĐG) năm 2020, Ban VSTBPN BHXH tỉnh đã ban hành công văn số 241/BHXH-TCCB ngày 16/3/2020 về việc triển khai công tác VSTBPN và BĐG năm 2020.

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các đơn vị) tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG
- Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; là năm cuối thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011 - 2020 và các chương trình, đề án liên quan tới BĐG, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; đồng thời cũng là năm chuẩn bị để triển khai các hoạt động cho giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các đơn vị tổ chức triển khai (trong các cuộc họp tại đơn vị hoặc lồng ghép trong họp chi bộ) phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, đặc biệt là BĐG trong lĩnh vực chính trị để thúc đẩy sự tham gia của cán bộ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý.
- Tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung mới về BĐG trong Bộ luật Lao động năm 2019, bao gồm: giảm khoảng cách giới đối với tuổi nghỉ hưu từ 5 năm xuống còn 2 năm; xóa bỏ các điều khoản phân biệt giới ở nơi làm việc; tăng cường các quy định về nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em để nam giới và phụ nữ có thể cân bằng các trách nhiệm công việc và chăm sóc gia đình; các quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc.
- Triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam viên chức và người lao động trong thực hiện BĐG nhằm nâng cao nhận thức về BĐG và VSTBPN, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại nơi công tác và trong gia đình mỗi viên chức và người lao động.
2. Đề nghị khen thưởng, biểu dương kịp thời viên chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong công tác VSTBPN và BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG và VSTBPN; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ phát huy năng lực và phát triển trên mọi vị trí công tác.
4. Kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác VSTBPN và BĐG cho Ban VSTBPN BHXH tỉnh để giải quyết.
5. Chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng: Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2020) và Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020).
6. Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại đơn vị để đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh.
7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ viên chức và người lao động nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. 
Trên cơ sở nội dung trên, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh kêu gọi các đơn vị có trách nhiệm triển khai cụ thể cho viên chức và người lao động tại đơn vị mình. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tham gia tích cực và tự giác của toàn đơn vị vào phong trào BĐG và các hoạt động VSTBPN, tạo mọi điều kiện để phát huy toàn diện vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội./.

Mỹ Như