BHXH tỉnh Hậu Giang đăng ký thi đua năm 2020

20/03/2020 10:20 AM


Để phong trào thi đua năm 2020 phát huy được hiệu quả, là động lực để công chức viên chức (CCVC) ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) phát huy năng lực, trí tuệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. BHXH tỉnh Hậu Giang đã ban hành Công văn số 140/BHXH-TCCB ngày 12/02/2020 của BHXH tỉnh Hậu Giang về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020.

Theo đó, văn bản này đã triển khai đến tất cả các đơn vị, cá nhân đăng ký thi đua nhằm theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua của các tập thể và cá nhân làm cơ sở cho việc xem xét, công nhận danh hiệu thi đua năm 2020. 

Trong năm qua, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo BHXH tỉnh và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể CCVC và người lao động đã mang lại hiệu quả trong các mặt công tác. Đồng thời, BHXH tỉnh luôn bám sát các nội dung thi đua của Chính phủ, BHXH Việt Nam và địa phương phát động, tích cực phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời khen thưởng và biểu dương đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Trong năm 2020, có 18 tập thể đăng ký danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Tập thể Lao động xuất sắc”; 08 tập thể đăng ký danh hiệu “Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam” và 05 tập thể đăng ký danh hiệu “Cờ Thi đua của Chính phủ”.
Về cá nhân, 180 cá nhân đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 149 cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 04 cá nhân đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Ngành”./.

Mỹ Như