Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bưu điện tỉnh Hậu Giang (1)
Trích yếu: Danh sách nhân viên chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp một lần
Ngày ban hành:
24/10/2019
Ngày có hiệu lực:
24/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực