DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT HUYỆN ĐÀ BẮC

20/04/2018 08:43 AM


STT

Họ và tên

Điểm thu

 Số điện thoại

I

Đại lý UBND xã, thị trấn

1

Nguyễn Trường Quân

Tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01678430058

2

Hà Văn Chanh

Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01238502943

3

Hà Văn Cốt

Xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01683516300

4

Triệu Thị Huệ

Xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0983516812

II

Đại lý Bưu điện

1

Lê Thị Thu Hiền

TK Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01234657800

2

Bùi Thị Xiếc

xóm Mọc 2, xã Đồng Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01672233225

3

Nguyễn Thị Chưng

xóm Cơi, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0944663991

4

Xa Thị Huệ

xóm Tuổng Đồi, xã Mường Tuổng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01647072952

5

Xa Văn Lứng

xóm Mới, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01655007895

6

Hà Văn Huân

xóm Chum Nua, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0975516549

7

Xa Thị Huyền

xóm Đắt, xã Giáp Đắt, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01689367236

8

Hà Thị Sang

xóm Chàm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0917212427

9

Lò Văn Nguyên

xóm Lăm, xã Đoàn Kết, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0917230317

10

Hà Thị Dinh

xóm Tằm, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01664310485

11

Lường Văn Hoà

Xóm Kìa, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01667839876

12

Lường Thị Thủy

xóm Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0974261203

13

Hà Thị Tình

xóm Tát, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01248243149

14

Xa Văn Thái

xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0915911201

15

Phùng Thị Duyền

xóm Bình, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01636856802

16

Đinh Thị Thương

xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01674486765

17

Phạm Thi Thu

ấp Tróc Sơn, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0918016882

18

Đinh Thị Sơn Bình

xóm Doi, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01655152880

19

Đinh Văn Hanh

xóm Dưỡng, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

01683988520

20

Hà Văn Trọng

xóm Oi Nọi, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

0983460312