DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT HUYỆN CAO PHONG

20/04/2018 08:47 AM


STT

Họ và tên

Điểm thu

 Số điện thoại

I

Đại lý UBND xã, thị trấn

1

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Khu 5A, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01632903080

2

Tạ Thị Thúy Quỳnh

Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0974710715

3

Ngô Thị Hoa

Xóm Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0986276865

4

Triệu Xuân Thanh

Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01644160443

5

Phạm Thị Phương Thúy

Nam Sơn 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0978341980

6

Đinh Thị Thu Hương

Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01684941721

7

Bùi Văn Đồng

Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01627594306

II

Đại lý Bưu điện

1

Bùi Thị Chính

Nam Sơn 2, xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01296413118

2

Quách Ngọc Xuyên

Xóm Nai, xã Thung Nai , huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0932260080

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01694829162

4

Bùi Thị Loan

Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0914857818

5

Bùi Thị Vui

Xóm Tiềng, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0919195765

6

Bùi Thị Đượm

Trang Trên 1, xã Tân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0976443148

7

Đỗ Thị Thanh Thủy

Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0917042825

8

Nguyễn Thị Ngọc Thư

Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0962904296

9

Bùi Thị Tuyết

Quáng Trong, xã Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01234456824

10

Bùi Thị Hiền

Xóm Cạn 2, xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01296098666

11

Bùi Thị Hiên

Bái Sim, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0919195548

12

Bùi Thị Hà

Xóm Bạ, xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

01675222536

13

Nguyễn Thị Thu Thảo

Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0966036171

14

Quách Thị Ngọc Anh

Khu 8, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

0978845491