DANH SÁCH ĐIỂM CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

26/09/2019 10:41 AM


TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
       BƯU ĐIỆN TỈNH HOÀ BÌNH
 
DANH SÁCH ĐIỂM CHI LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI
 

 

STT

  
  BĐ HUYỆN/TP

 

ĐỊA BÀN CHI TRẢ

 

GHI CHÚ

1

BĐ huyện Cao Phong

Bưu cụcCao Phong

 

2

BĐ huyện Cao Phong

Bưu cụcNông trường

 

3

BĐ huyện Cao Phong

VHX Bắc Phong

 

4

BĐ huyện Cao Phong

NVH xóm Bắc sơn

 

5

BĐ huyện Cao Phong

Nhà Ô Hinh xóm Khụ

 

6

BĐ huyện Cao Phong

VHX Thu Phong

 

7

BĐ huyện Cao Phong

nhà ô Lợi đỉnh cun

 

8

BĐ huyện Cao Phong

NVH Xóm Mới

 

9

BĐ huyện Cao Phong

Nhà Ô Tình xóm Bưng 1

 

10

BĐ huyện Cao Phong

VHX Thung Nai

 

11

BĐ huyện Cao Phong

VHX Đông Phong

 

12

BĐ huyện Cao Phong

VHX Xuân Phong

 

13

BĐ huyện Cao Phong

VHX Tân Phong

 

14

BĐ huyện Cao Phong

VHX Yên Thượng

 

15

BĐ huyện Cao Phong

VHX Yên Lập

 

16

BĐ huyện Cao Phong

VHX Dũng Phong

 

17

BĐ huyện Cao Phong

VHX Nam Phong

 

18

BĐ huyện Cao Phong

Nhà Văn Hóa đội Tây Phong

 

19

BĐ huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Tây Phong

 

20

BĐ huyện Cao Phong

Nhà Ô Hà cổng K834

 

21

BĐ huyện Đà Bắc

Bưu cục Đà Bắc

 

22

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Tú lý

 

23

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Hào Lý

 

24

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Toàn Sơn

 

25

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Hiền Lương

 

26

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Vầy Nưa

 

27

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Tiền Phong

 

28

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Cao Sơn

 

29

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHXTân Minh

 

30

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Tân Pheo

 

31

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Giáp Đắt

 

32

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Mường Chiềng

 

33

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Đồng chum

 

34

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Suối Nánh

 

35

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Đồng Nghê

 

36

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHXMường Tuổng

 

37

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Yên Hoà

 

38

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Trung Thành

 

39

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Đoàn Kết

 

40

BĐ huyện Đà Bắc

BĐVHX Đồng Ruộng

 

41

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục Phương Lâm

 

42

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục phường Đồng Tiến

 

43

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục Hòa Bình

 

44

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục Chăm

 

45

BĐ Thành Phố HB

Nhà VH tổ 15 P. Hữu Nghị

 

46

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục Tân Thịnh

 

47

BĐ Thành Phố HB

BĐVHX Thịnh Lang

 

48

BĐ Thành Phố HB

Bưu cục Phường Tân Hòa

 

49

BĐ Thành Phố HB

BĐVHX Thống Nhất

 

50

BĐ Thành Phố HB

BĐVH xã Yên Mông

 

51

BĐ Thành Phố HB

Nhà văn hóa xóm Trường Yên

 

52

BĐ Thành Phố HB

BĐVH xã Hòa Bình

 

53

BĐ Thành Phố HB

Nhà văn hóa xóm Máy 4

 

54

BĐ Thành Phố HB

BĐVHX Thái Thịnh

 

55

BĐ Thành Phố HB

BĐVH xã Dân Chủ

 

56

BĐ Thành Phố HB

BĐVH xã Sủ Ngòi

 

57

BĐ Thành Phố HB

Nhà VHX Miều, Trung

Kỳ Sơn cũ

58

BĐ Thành Phố HB

Nhà VHX Chu

Kỳ Sơn cũ

59

BĐ Thành Phố HB

BĐVHX Trung Minh

Kỳ Sơn cũ

60

BĐ Thành Phố HB

Nhà VHX Khu Tân Lập 1

Kỳ Sơn cũ

61

BĐ Thành Phố HB

Nhà VHX Khu Tân Lập 2

Kỳ Sơn cũ

62

BĐ huyện Kim Bôi

Bưu cục Kim Bôi

 

63

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Đú Sáng

 

64

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Tú Sơn

 

65

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Vĩnh Tiến

 

66

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Kim Bình

 

67

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Kim Bôi

 

68

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Trung Bì

 

69

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Lập chiệng

 

70

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Hạ Bì

 

71

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Cuối Hạ

 

72

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Kim Truy

 

73

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Hợp Kim

 

74

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Đông Bắc

 

75

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Kim Tiến

 

76

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Thượng Bì

 

77

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Vĩnh Đồng

 

78

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Nuông Dăm

 

79

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Bình Sơn

 

80

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Nam Thượng

 

81

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Sào Báy

 

82

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Mị Hòa

 

83

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Thượng Tiến

 

84

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Hợp Đồng

 

85

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Kim Sơn

 

86

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Nật Sơn

 

87

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Hùng Tiến

 

88

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Bắc Sơn

 

89

BĐ huyện Kim Bôi

VHX Sơn Thủy

 

90

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX  Hợp thành

 

91

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Yên Quang

 

92

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Phúc Tiến

 

93

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Phú Minh

 

94

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu 2

 

95

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu 3

 

96

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu 4

 

97

BĐ huyện Kỳ Sơn

Bưu cụcKỳ sơn

 

98

BĐ huyện Kỳ Sơn

Bưu cụcBãi nai

 

99

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Độc Lập

 

100

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VH Xóm Thông

 

101

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VH Xóm Giếng

 

102

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Hợp Thịnh

 

103

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Dân Hòa

 

104

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu Máy Giấy

 

105

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu Đồng Sông

 

106

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu Hữu Nghị

 

107

BĐ huyện Kỳ Sơn

Nhà VHX Khu Đồng Bến

 

108

BĐ huyện Kỳ Sơn

BĐVHX Dân Hạ

 

109

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐ Chợ Vụ Bản

 

110

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Yên Phú

 

111

BĐ huyện Lạc Sơn

Bưu Điện huyện Lạc Sơn

 

112

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Nhân Nghĩa

 

113

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Xuất Hóa,

 

114

BĐ huyện Lạc Sơn

nhà VHX xóm Mới

 

115

BĐ huyện Lạc Sơn

Bưu cục Lâm Hóa

 

116

BĐ huyện Lạc Sơn

Xã Thượng Cốc

 

117

BĐ huyện Lạc Sơn

Xã Ân Nghĩa

 

118

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Xã Yên Nghiệp

 

119

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Tân Mỹ

 

120

BĐ huyện Lạc Sơn

Xã Tân Lập

 

121

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Liên Vũ

 

122

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVH Xã Văn Sơn

 

123

BĐ huyện Lạc Sơn

UBND Phúc Tuy

 

124

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVH Xã Phú lương

 

125

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Ngọc Lâu

 

126

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Ngọc Sơn,

 

127

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHXTự Do

 

128

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Định Cư

 

129

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Hương Nhượng

 

130

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Chí Đạo

 

131

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Chí Thiện

 

132

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Bình cảng

 

133

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Bình Chân

 

134

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Văn Nghĩa

 

135

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Mỹ Thành

 

136

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Xã Miền Đồi

 

137

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Quý Hòa

 

138

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Bình Hẻm

 

139

BĐ huyện Lạc Sơn

BĐVHX Tuân Đạo

 

140

BĐ huyện Mai Châu

Bưu cục Mai Châu

 

141

BĐ huyện Mai Châu

VHX Piềng Vế

 

142

BĐ huyện Mai Châu

VHX Thung Khe

 

143

BĐ huyện Mai Châu

VHX Ba khan

 

144

BĐ huyện Mai Châu

VHX Nà Phòn

 

145

BĐ huyện Mai Châu

VHX Nà Mèo

 

146

BĐ huyện Mai Châu

VHX Co Lương

 

147

BĐ huyện Mai Châu

VHX Chiềng Châu

 

148

BĐ huyện Mai Châu

VHX Mai Hịch

 

149

BĐ huyện Mai Châu

VHX Bao La

 

150

BĐ huyện Mai Châu

VHX Cun Pheo

 

151

BĐ huyện Mai Châu

VHX Đồng Bảng

 

152

BĐ huyện Mai Châu

VHX Tòng Đậu

 

153

BĐ huyện Mai Châu

VHX Mai Hạ

 

154

BĐ huyện Mai Châu

VHX Tân Sơn

 

155

BĐ huyện Mai Châu

VHX Pà Cò

 

156

BĐ huyện Mai Châu

VHX Hang Kia

 

157

BĐ huyện Mai Châu

VHX Xăm Khòe

 

158

BĐ huyện Mai Châu

VHX Pù Bin

 

159

BĐ huyện Mai Châu

VHX Noong luông

 

160

BĐ huyện Mai Châu

VHX Phúc Sạn

 

161

BĐ huyện Mai Châu

VHX Tân Mai

 

162

BĐ huyện Mai Châu

VHX Tân Dân

 

163

BĐ huyện Tân Lạc

Bưu cục Tân lạc

 

164

BĐ huyện Tân Lạc

Nhà ông Mao Xã Thanh Hối

 

165

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Tử Nê

 

166

BĐ huyện Tân Lạc

VHX NGọc Mỹ

 

167

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Đông Lai

 

168

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Mãn Đức

 

169

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Quy Mỹ

 

170

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Do Nhân

 

171

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Lỗ Sơn

 

172

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Gia  Mô

 

173

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Quyết Chiến

 

174

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Ngổ Luông

 

175

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Lũng Vân

 

176

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Nam Sơn

 

177

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Bắc Sơn

 

178

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Mỹ Hòa

 

179

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Trung Hòa

 

180

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Phú Vinh

 

181

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Phú Cường

 

182

BĐ huyện Tân Lạc

Nhà VH Tân An xã Quy Hậu

 

183

BĐ huyện Tân Lạc

Bưu cụcChợ Lồ

 

184

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Ngòi Hoa

 

185

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Tuân lộ

 

186

BĐ huyện Tân Lạc

VHX Địch Giáo

 

187

BĐ huyện Yên Thủy

Nhà VH Tân Thành

 

188

BĐ huyện Yên Thủy

Nhà VH Yên Hòa

 

189

BĐ huyện Yên Thủy

Nhà VH Lạc Vượng

 

190

BĐ huyện Yên Thủy

BĐ huyện Yên Thủy

 

191

BĐ huyện Yên Thủy

VHX Lạc Thịnh

 

192

BĐ huyện Yên Thủy

BĐ VH xã Bảo Hiệu

 

193

BĐ huyện Yên Thủy

VHX Đội 2,

 

194

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVHX Lạc Hưng

 

195

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVHX Lạc Lương

 

196

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVH xã Lạc Sỹ

 

197

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVH xã Đa Phúc

 

198

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVH xã Hữu Lợi

 

199

BĐ huyện Yên Thủy

NVH Khu 2

 

200

BĐ huyện Yên Thủy

NVH Khu 4

 

201

BĐ huyện Yên Thủy

NVH Khu 5

 

202

BĐ huyện Yên Thủy

Bưu điện VHX Phú Lai

 

203

BĐ huyện Yên Thủy

BĐ VHX Yên Trị

 

204

BĐ huyện Yên Thủy

Bưu cụcĐồn Dương

 

205

BĐ huyện Yên Thủy

BĐVHX Ngọc Lương

 

206

BĐ huyện Yên Thủy

Nhà VH xóm Liêu

 

207

BĐ huyện Yên Thủy

BDVHX Đoàn Kết

 

208

BĐ huyện Lương Sơn

Bưu cục Bãi Lạng

 

209

BĐ huyện Lương Sơn

  Bưu điện huyện Lương Sơn

 

210

BĐ huyện Lương Sơn

NVH Tiểu khu 10

 

211

BĐ huyện Lương Sơn

NVH Tiểu khu 11

 

212

BĐ huyện Lương Sơn

Bưu cục khu Công Nghiệp

 

213

BĐ huyện Lương Sơn

Nhà Bà Quy- Thôn Năm Nu - Xã Hòa Sơn

 

214

BĐ huyện Lương Sơn

NVH TK 14

 

215

BĐ huyện Lương Sơn

NVH Xóm Mòng

 

216

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX NhuậnTrạch

 

217

BĐ huyện Lương Sơn

NVH Thôn Lam Sơn

 

218

BĐ huyện Lương Sơn

NVH Thôn Tân Sơn

 

219

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Hoà Sơn

 

220

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Liên Sơn

 

221

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX  Lâm Sơn

 

222

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Tân Vinh

 

223

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Cư Yên

 

224

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Hợp Hoà

 

225

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Cao Răm

 

226

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Trường Sơn

 

227

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Thành Lập

 

228

BĐ huyện Lương Sơn

Nhà văn hóa 3/2 A

 

229

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Trung Sơn

 

230

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Tân Thành

 

231

BĐ huyện Lương Sơn

Nhà văn hóa xóm Mỹ  Tân

 

232

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Tiến Sơn

 

233

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Cao Dương

 

234

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Hợp Châu

 

235

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Cao Thắng

 

236

BĐ huyện Lương Sơn

BĐ Chợ Bến

 

237

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Long Sơn

 

238

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVHX Thanh Lương

 

239

BĐ huyện Lương Sơn

BĐVH Hợp Thanh

 

240

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VH Xã Hưng Thi

 

241

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn 8, Hưng Thi

 

242

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn 9, Hưng Thi

 

243

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Xã Khoan Dụ

 

244

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Đồng Môn

 

245

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Phú Thành

 

246

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn Tân Thanh, Phú Thành

 

247

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn Phú Thắng, Phú Thành

 

248

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa Trung tâm Ngô, Phú Thành

 

249

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Yên Bồng

 

250

BĐ huyện Lạc Thủy

Bưu điện huyện Lạc Thủy

 

251

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Cố Nghĩa

 

252

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn 5, xã Cố Nghĩa

 

253

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa khu Đoàn Kết, TT Thanh Hà

 

254

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX An Bình

 

255

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX An Lạc

 

256

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Thanh Nông

 

257

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Liên Hòa

 

258

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Đồng Tâm

 

259

BĐ huyện Lạc Thủy

Nhà văn hóa thôn Đồng Nhất, Xã Đồng Tâm

 

260

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Lạc Long

 

261

BĐ huyện Lạc Thủy

BĐ VHX Phú Lão

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN