Bảo hiểm xã hội huyện Đà Bắc

14/02/2012 03:58 PM


DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÀ BẮC
1 Xa Văn Vân Giám đốc
2 Phạm Xuân Hạnh Phó Giám đốc
3 Vũ Văn Thắng Phó Giám đốc
4 Lê Thị Thủy Kế toán trưởng
5 Đỗ Thị Minh Chuyên viên
6 Nguyễn Mai Quỳnh Chuyên viên
7 Bùi Văn Tâm Cán sự
(mới)
8 Tằng Thị Tuyến Chuyên viên
9 Đinh Thị Liền Chuyên viên
10 Phùng Thị Lan Hương Chuyên viên
11 Vũ Minh Thường Dược tá
12 Trần Anh Đức LĐHĐ
13 Lê Hương Giang Chuyên viên
14 Xa Trung Việt LĐHĐ
15 Nguyễn Thị Ngọc Anh LĐHĐ
16 Triệu Văn Thời Nhân viên
(bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ)
17 Hà Thị Minh Phương Nhân viên
(phục vụ)

                  Bảo hiểm xã hội Huyện có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và quản lý tài chính bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365hiểm xã hội trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hộiquận chịu sự quản lý trực tiếp,toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của UBND huyện.

Bảo hiểm xã hội Huyện có nhiệm vụ :

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnhphê duyệt và tổ chức thực hiện;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập danh sách tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ; đôn đốc, theo dõi việc thu nộp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn huyện hoặc trực tiếp thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội ViệtNam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội tỉnh chuyển đến theo phân cấp. Theo dõi việc thay đổi địa chỉ, danh sách tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ trong quá trình chi trả;

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo với Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

Tổ chức ký kết hợp đồng trách nhiệm và quản lý mạng lưới chi trả bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội ở xã, phường, thị trấn;

Quản lý các loại đối tượng khám chữa bệnh bắt buộc và tự nguyện theo quy định của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên địa bàn phụ trách; hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thực hiện các thủ tục phục vụ cho việc khai thác phát hành hoặc gia hạn thẻ khám chữa bệnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Thực hiện công tác giám định chi phí khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp nhận và hướng dẫn người bệnh trong quá trình đến khám chữa bệnh, giải quyết những vướng mắc và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho bệnh nhân có sổ, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội;

Thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trên địa bàn;

Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh;