Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

Văn Phòng

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Thanh Tra - Kiểm Tra

PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH

Phòng Quản lý Thu

Phòng Giám định BHYT