PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN GIÁM ĐỐC

18/01/2012 04:53 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

 

 
 
 

                   Số:            /TB-BHXH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

     Hòa Bình, ngày       tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình

           

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban Giám đốc ngày 05/01/2017, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Giám đốc như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHXH tỉnh Hòa Bình.

2. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình được Giám đốc phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo hoạt động một số địa bàn, lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

3. Mỗi lĩnh vực được phân công bao gồm các khâu tổ chức nghiên cứu, xây dựng phương án, giải pháp, chỉ đạo tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành phải theo đúng Quy chế làm việc, chủ động phối hợp công tác, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc được phân công. Khi giải quyết vấn đề quan trọng hoặc những vấn đề phức tạp thuộc địa bàn, lĩnh vực công tác được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm kịp thời báo cáo, xin ý kiến Giám đốc.

5. Giám đốc trực tiếp ký các Quyết định về tổ chức cán bộ, các đề án chiến lược về hoạt động của Ngành, các văn bản gửi BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Phó Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công, phụ trách; các văn bản khác khi được ủy quyền; trường hợp văn bản có tính chất phức tạp, quan trọng phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc trước khi ký ban hành.

II. PHÂN CÔNG CỤ THỂ

1.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc - Quản lý và điều hành BHXH tỉnh

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của BHXH tỉnh Hòa Bình.

- Chủ tài khoản cấp II Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc sau:

+ Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Hòa Bình để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

+ Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kế hoạch - Tài chính, công tác Thanh tra - Kiểm tra và công tác Văn phòng; giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT của công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH tỉnh; công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ; công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác Phòng, chống tham nhũng của BHXH tỉnh.

+ Trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thanh tra - Kiểm tra và Văn phòng.

- Làm Chủ đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình thuộc hệ thống BHXH tỉnh Hòa Bình theo phân cấp.

 Giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách công tác Công nghệ thông tin; công tác Giám định Bảo hiểm y tế.

- Trực tiếp phụ tách Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Giám định Bảo hiểm y tế.

- Trực tiếp phụ trách BHXH huyện Kim Bôi, BHXH huyện Lạc Thủy, BHXH huyện Mai Châu.

- Thực hiện một số nhiệm khác khi được Giám đốc phân công.

- Sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể tại Phòng Công nghệ thông tin; định kỳ sinh hoạt với phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

2. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

- Giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh Hòa Bình.

- Phụ trách công tác Dân vận của BHXH tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác Cấp sổ, thẻ; công tác Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Cấp sổ, thẻ; Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.

- Trực tiếp phụ trách BHXH thành phố Hòa Bình, BHXH huyện Kỳ Sơn, BHXH huyện Lương Sơn, BHXH huyện Đà Bắc.

- Thực hiện một số nhiệm khác khi được Giám đốc phân công.

- Sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể tại Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; định kỳ sinh hoạt với Phòng Cấp sổ, thẻ.

3. Đồng chí Trần Thị Hoa, Phó Giám đốc BHXH tỉnh

- Giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc được phân công hoặc được ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách công tác Thu; công tác Khai thác và thu nợ; công tác Chế độ BHXH.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Thu, Phòng Khai thác và Thu nợ, Phòng Chế độ BHXH.

- Trực tiếp phụ trách BHXH huyện Cao Phong, BHXH huyện Tân Lạc, BHXH huyện Lạc Sơn, BHXH huyện Yên Thủy.

- Thực hiện một số nhiệm khác khi được Giám đốc phân công.

- Sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể tại Phòng Chế độ BHXH; định kỳ sinh hoạt với Phòng Quản lý Thu, Phòng Khai thác và Thu nợ.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- BHXH Việt Nam (b/c);

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh HB (b/c);

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh HB;

- Giám đốc BHXH tỉnh;

- Các PGĐ BHXH tỉnh;

- Các phòng Nghiệp vụ BHXH tỉnh;

- BHXH huyện, thành phố;

- Lưu: VT, TCHC.