Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (124)
Trích yếu: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng kê thông tin
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai tham gia, điểu chỉnh thông tin BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dánh sách người tham gia BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách Người lao động chỉ tham gia BHYT
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ-BNN
Ngày ban hành:
23/08/2017
Ngày có hiệu lực:
23/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu biểu kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày có hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực