Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Hòa Bình (985)
Trích yếu: LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 11 NĂM 2019
Ngày ban hành:
12/11/2019
Ngày có hiệu lực:
12/11/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LỊCH THƯỜNG TRựC TIẾP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 9 NĂM 2019
Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày có hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm 2019-2020
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
15/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LỊCH THƯỜNG TRựC TIÉP CÔNG DÂN TẠI NƠI TIẾP CÔNG DÂN C. QUAN BHXH TỈNH HÒA BÌNH THÁNG 8 NĂM 2019
Ngày ban hành:
07/08/2019
Ngày có hiệu lực:
07/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 6 năm 2019
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 5 năm 2019
Ngày ban hành:
26/04/2019
Ngày có hiệu lực:
26/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan BHXH tỉnh Hòa Bình tháng 3 năm 2019
Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày có hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch thường trực tiếp công dân tại nơi tiếp công dân cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tháng 02 năm 2019
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực