Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 12/2018

Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 11/2018

Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 10/2018

Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 9/2018

Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 8/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/7/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 30/6/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/5/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 30/4/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/3/2018