BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 28/02/2018

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/12/2017

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN NGÀY 30/11/2017

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/10/2017

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 30/9/2017

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/8/2017

BÁO CÁO CHI TIẾT ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TÍNH ĐẾN 31/7/2017