Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 10/2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 9/2019

Báo cáo chi tiết các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN đã nộp tiền tính đến 31/8/2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 7 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 6 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 5 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 4 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 3 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ tính đến tháng 2 năm 2019

Danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên tính đến tháng 01/2019