LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN QUA CÁC THỜI KỲ TỪ NĂM 1997-2017

21/11/2017 09:45 AM


GIAI ĐOẠN 10/1997-5/1998

(Theo Quyết định 1624/BHXH/QĐ-TCCB ngày 18/9/1997)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính-Kiểm tra

2. Phòng Chế độ chính sách

3. Phòng Thu

4. Phòng Kế hoạch Tài chính

1. BHXH thị xã Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Châu Giang

7. BHXH huyện Mỹ Văn

GIAI ĐOẠN 6/1998-10/2000

(Theo Quyết định 110/BHXH/QĐ-TCCB ngày 30/5/1998

tách Phòng Tổ chức Hành chính- Kiểm tra)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ chính sách

4. Phòng Thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

1. BHXH thị xã Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Châu Giang

7. BHXH huyện Mỹ Văn

GIAI ĐOẠN 11/2000-12/2002

(Theo Quyết định 1994/2000/QĐ-BHXH ngày 06/10/2000 tách BHXH huyện Mỹ Văn thành BHXH huyện Văn Lâm, BHXH huyện Mỹ Hào, BHXH huyện Yên Mỹ; tách BHXH huyện Châu Giang thành BHXH huyện Khoái Châu, BHXH huyện Văn Giang)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ chính sách

4. Phòng Thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

1. BHXH thị xã Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Khoái Châu

7. BHXH huyện Văn Giang

8. BHXH huyện Văn Lâm

9. BHXH huyện Mỹ Hào

10. BHXH huyện Yên Mỹ

GIAI ĐOẠN 01/2003-10/2008

(Tiếp nhận nhân sự từ BHYT chuyển sang và thành lập thêm 03 phòng:

Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Giám định chi, Phòng Bảo hiểm tự nguyện)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ chính sách

4. Phòng Thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

6. Phòng Giám định chi

7. Phòng Công nghệ thông tin

8. Phòng Bảo hiểm tự nguyện

1. BHXH thị xã Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Khoái Châu

7. BHXH huyện Văn Giang

8. BHXH huyện Văn Lâm

9. BHXH huyện Mỹ Hào

10. BHXH huyện Yên Mỹ

 

GIAI ĐOẠN 11/2008-01/2009

(Theo Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương: sát nhập phòng Bảo hiểm tự nguyện vào Phòng Thu, thành lập thêm phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ, Phòng Cấp sổ, thẻ; đổi tên phòng Phòng Chế độ chính sách thành phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định chi thành phòng Giám định BHYT)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ BHXH

4. Phòng Thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

6. Phòng Giám định BHYT

7. Phòng Công nghệ thông tin

8. Phòng Phòng Cấp sổ, thẻ

9. Phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ

1. BHXH thị xã Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Khoái Châu

7. BHXH huyện Văn Giang

8. BHXH huyện Văn Lâm

9. BHXH huyện Mỹ Hào

10. BHXH huyện Yên Mỹ

 

GIAI ĐOẠN 02/2009-01/2015

(Theo Nghị định 04/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính Phủ về việc thành lập Thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên, theo đó đổi tên BHXH thị xã thành BHXH thành phố Hưng Yên)

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức Hành chính

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ BHXH

4. Phòng Thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

6. Phòng Giám định BHYT

7. Phòng Công nghệ thông tin

8. Phòng Phòng Cấp sổ, thẻ

9. Phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ

1. BHXH thành phố Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Khoái Châu

7. BHXH huyện Văn Giang

8. BHXH huyện Văn Lâm

9. BHXH huyện Mỹ Hào

10. BHXH huyện Yên Mỹ

GIAI ĐOẠN 02/2015- NAY

(Theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 28/01/2015 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương, thành lập thêm Phòng Khai thác và thu nợ, tách Phòng Tổ chức Hành chính thành Phòng Tổ chức cán bộ và Văn Phòng, đổi tên Phòng Thu thành Phòng Quản lý thu, Phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thành phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính )

CÁC PHÒNG

BHXH CÁC HUYỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ

2. Phòng Kiểm tra

3. Phòng Chế độ BHXH

4. Phòng Quản lý thu

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

6. Phòng Giám định BHYT

7. Phòng Công nghệ thông tin

8. Phòng Phòng Cấp sổ, thẻ

9. Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính

10. Phòng Khai thác và thu nợ

11. Văn phòng

1. BHXH thành phố Hưng Yên

2. BHXH huyện Phù Cừ

3. BHXH huyện Tiên Lữ

4. BHXH huyện Kim Động

5. BHXH huyện Ân Thi

6. BHXH huyện Khoái Châu

7. BHXH huyện Văn Giang

8. BHXH huyện Văn Lâm

9. BHXH huyện Mỹ Hào

10. BHXH huyện Yên Mỹ