Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN đã nộp tiền (3)
Trích yếu: Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT đã nộp tiền tính đến ngày 24/12/2019
Ngày ban hành:
25/12/2019
Ngày có hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến 16/12/2019 đã nộp tiền
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày có hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN đã nộp tiền
Ngày ban hành:
11/12/2019
Ngày có hiệu lực:
11/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực