Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (104)
Trích yếu: Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 18/10/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn Số: 727/BHXH-TN&TKQTTHC về việc triển khai Quyết định 999/QĐ-BHXH và Công văn số 3711/BHXH-PC của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
07/10/2015
Ngày có hiệu lực:
07/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số:705/TNHS về việc thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
25/09/2015
Ngày có hiệu lực:
25/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày có hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản số 2085/BHXHBT Về việc đơn giản hóa thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình
Ngày ban hành:
08/06/2015
Ngày có hiệu lực:
08/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 14/BHXH-PT V/v Thu, cấp thẻ BHYT đối với đối tượng thuộc hộ cần nghèo 2015
Ngày ban hành:
12/01/2015
Ngày có hiệu lực:
12/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản Số 442/BHXH-CĐBHXH về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2003/NĐ-CP và Thông Tư số 101/2014/TTLT/BQP/BCA/BLĐTBXH
Ngày ban hành:
05/06/2015
Ngày có hiệu lực:
05/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 162/QĐ-BHXH ngày 03/6/2015 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc qua mạng tại BHXH tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành:
03/06/2015
Ngày có hiệu lực:
03/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực