Tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Khánh Hòa

07/02/2020 08:50 AM


Hệ thống tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN như sau:

- Tên cơ quan thụ hưởng: Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa.

- Số hiệu tài khoản thu:

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 6011.000.985.0017

Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa 3741.0.1057639.92008

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP.Nha Trang Khánh Hòa 4701.202.932.015

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 0061.0010.77779

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 932.015.000.004

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hòa 00468343.6565

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Khánh Hòa 800.111.666.8888