Danh sách đơn vị nợ BHXH từ 1 tháng trở lên (Tính tại thời điểm 31/3/2020)

21/04/2020 04:33 PM


Tính đến cuối tháng 03/2020 toàn tỉnh có 1.236 đơn vị (đã loại trừ 419 đơn vị không còn hoạt động nhưng còn số thiếu) nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ 01 tháng trở lên với số tiền là 142.756 triệu đồng.

Trong đó:

+ Khối doanh nghiệp nhà nước nợ: 06 đơn vị, số tiền nợ: 19.185 triệu đồng.

+ Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ: 1.148 đơn vị, số tiền nợ: 89.746 triệu đồng.

+ Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nợ: 18 đơn vị, số tiền nợ: 10.558 triệu đồng.

+ Khối khác (đơn vị ngoài công lập, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, ...): 61 đơn vị, số tiền nợ: 3.289 triệu đồng.

+ Lãi chậm đóng: 19.978 triệu đồng.

- Số đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang nợ từ 1 tháng trở lên chiếm tỷ trọng lớn so với tổng số đơn vị nợ và số nợ toàn tỉnh.