Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh

01/01/2020 12:00 AM


BHXH thành phố Cam Ranh

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, tổ dân phố Phú Hải, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3861323

Email: camranh@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Giám đốc Đặng Thị Thức 0258.3861130 0788507407 thucdt@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Lê Thanh Minh 0258.3862721 0919912721 minhlt@khanhhoa.vss.gov.vn
Võ Hoài Lâm 0258.3862007 0988618295 lamvh@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Khổng Thế Chẩn 0258.3861323 0868454639 chankt@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Nguyễn Lê Thanh Tuấn 0258.3861234 0975196845 tuannlt@khanhhoa.vss.gov.vn
Lê Thị Phước An 0258.3860407 0914147644 anltp@khanhhoa.vss.gov.vn
Đỗ Thị Mỵ Nghiêm 0258.3860407 0987672298 nghiemdtm@khanhhoa.vss.gov.vn
Trương Thanh Nam 0258.3861234 0778999912 namtt@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Lê Ngọc Khánh Uyên 0258.3862357 0917969640 uyenlnk@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Nguyễn Thị Ngọc Sang 0258.3860407 0987621069 sangntn@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Nguyễn Thị Chuyên 0258.3862999 0947609593 chuyennt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Văn Khoa 0258.3862999 0978196569 khoanv@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Bùi Thị Hà 0258.3862357 0945504070 habt@khanhhoa.vss.gov.vn
Phan Thị Hương 0258.3862357 0975085659 huongpt@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Trịnh Thị Thu Lan 0258.3861323 0948082522 lanttt@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Trương Văn Liền   0375788361