Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh

01/01/2020 12:00 AM


BHXH huyện Khánh Vĩnh

Địa chỉ: 68A đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3790291 - 0258.3790160 - 0258.3790170

Email: khanhvinh@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Phó Giám đốc phụ trách Đỗ Quốc Sự 0258.3790169 0915830016 sudq@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tác 0258.3790170 0979790742 tacnv@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Nguyễn Thị Lan Yến 0258.3790291 0379520624 yenntl@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Triệu Thị Hồng Chuyên 0258.3790268 0978369727 chuyentth@khanhhoa.vss.gov.vn
Lê Anh Tuấn 0258.3790797 0918978651 tuanla@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Lê Anh Tuấn 0258.3790797 0918978651 tuanla@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Huỳnh Nguyễn Hồng Anh 0258.3790268 0905330390 anhhnh@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Võ Diệu Chính 0258.3790797 0388183311 chinhvd@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Đoàn Hà Tĩnh 0258.3790522 0915830027 tinhdh@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Lan Yến 0258.3790291 0379520624 yenntl@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Bá Nam 0258.3790291 0971629788