Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh

01/01/2020 12:00 AM


BHXH huyện Vạn Ninh

Địa chỉ: 81 đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3840653 - 0258.3910656

Email: vanninh@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Giám đốc Trương Minh Phương 0258.3913556 0914095782 phuongtm@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Thị Bảo Trang 0258.3841888 0902583635 trangptb@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Nguyễn Thanh Hoàng 0258.3840653 0387248689 hoangnt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Tuyên 0258.3840653 0982576739 tuyenntm@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Phạm Thị Bảo Trang 0258.3841888 0902583635 trangptb@khanhhoa.vss.gov.vn
Đinh Ngọc Hải Yến 0258.3910656 0919234179 yendnh@khanhhoa.vss.gov.vn
Phan Hoàng Phương Thảo 0258.3910656 0983129155 thaophp@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Huy Tiến 0258.3910656 0984243568 tiennh@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ Nguyễn Anh Long 0258.3910222 0986303595 longna@khanhhoa.vss.gov.vn
Cấp sổ, thẻ Nguyễn Thị Cẩm Hiền 0258.3910656 0975134237 hienntc@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Đỗ Tường Vy 0258.3910555 0918241393 vydt@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo 0258.3910555 0935484139 thaontt@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Võ Hữu Đức - 0977318914 ducvh@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Nguyễn Thị Cẩm Hiền 0258.3910656 0975134237 hienntc@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Văn Xí - 0339812127 -