Đối tượng đóng - Mức đóng - Mức hưởng BHYT

14/12/2015 02:34 PM


I. Đối tượng đóng – Mức đóng – Mức hưởng BHYT

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:
    Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên…; cán bộ, công chức, viên chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là người lao động) làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, lương theo ngạch bậc, hợp đồng.., trong đó người lao động đóng 1,5%, người chủ sử dụng lao động đóng 3%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đóng theo tháng, tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc.
    Trường hợp tiền lương tháng đóng BHYT cao hơn hai mươi lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHYT cao nhất bằng hai mươi lần mức lương cơ sở.
    Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
 2. Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:
    a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
    b) Người đang hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;
    c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hằng tháng;
    d) Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản;
    đ) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
    e) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;
    g) Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
    Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, trợ cấp, lương cơ sở do Quỹ BHXH đóng hàng tháng.

 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

 

       a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;..;
    b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
    c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;
    d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
    đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
    e) Trẻ em dưới 6 tuổi;
    f) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội hằng tháng;
    g) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định;
    h) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;Thân nhân của người có công với cách mạng còn lại khác.
    i) Thân nhân của các đối tượng lực lượng vũ trang, cơ yếu..;
    k) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
    l) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam;
    m) Người phục vụ người có công với cách mạng theo quy định.
Mức đóng 4,5% tiền lương hàng tháng, trợ cấp, lương cơ sở do Ngân sách nhà nước đóng hàng tháng.
4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:
    a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo (trừ đối tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP);
    b) Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
    c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.
    Mức đóng của hộ gia đình cận nghèo thuộc đối tượng NSNN hỗ trợ một phần mức đóng quy định như sau: được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng, ngoài ra, riêng thành phố Hà Nội được Ngân sách thành phố hỗ trợ 30% mức đóng BHYT còn lại. Đối tượng học sinh, sinh viên và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được NSNN hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.
    Các đối tượng tại điểm a, c mục này: Tham gia tại UBND phường xã vào đầu năm; đối tượng b: tham gia tại trường học theo năm tài chính; đối với học sinh vào lớp một và sinh viên năm thứ nhất tham gia BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31 tháng 12 năm sau; đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối tham gia BHYT đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.
5. Nhóm tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:
    -Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trừ đối tượng đã tham gia và người đã khai báo tạm vắng;
    - Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
    Đối tượng Hộ gia đình tham gia tại các đại lý thu BHYT tại UBND phường/xã, các đại lý thu BHYT tại bưu điện hoặc tham gia trực tiếp tại cơ quan BHXH huyện.