• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực chi chế độ BHXH
Cơ quan thực hiện BHXH Việt Nam
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 13-HSB) hoặc lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

a)Đối với nhận chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp: Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy uỷ quyền (Mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

-  Người  được  ủy  quyền  có  trách  nhiệm báo  giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ BHXH.

b)Đối với nhận chế độ BHXH một lần: Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

c) Đối với nhận  chế  độ  ốm đau,  thai  sản,  DSPHSK: Người  được  ủy  quyền  nộp  giấy  ủy  quyền  hoặc  Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

d)Đối với nhận  trợ cấp  thất nghiệp: Người được ủy quyền nộp Giấy uỷ quyền (Mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng  ủy  quyền  cho  cơ  quan  bưu  điện,  xuất  trình Chứng  minh nhân dân hoặc giấy  tờ  tùy  thân  có  ảnh, nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả.

Lưu ý: Thời hạn  của Giấy uỷ quyền  theo thỏa thuận của  người  ủy  quyền  và  người  được  ủy  quyền,  nếu không thỏa thuận thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền theo quy định của Luật Dân sự.

Bước 2:

-  Cơ quan  BHXH  hoặc  cơ  quan  Bưu  điện  tiếp  nhận Giấy  uỷ  quyền  (Mẫu  số  13-HSB)  hoặc  Hợp  đồng  ủy quyền, kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và chi tiền cho người được ủy quyền.

- Cơ quan Bưu điện cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền tại Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền  vào  hệ  thống  công  nghệ  thông  tin  sau  đó  nộp Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH.

Cách thức thực hiện

Người  hưởng  nộp  Giấy  uỷ  quyền  (Mẫu  số  13-HSB) hoặc  Hợp  đồng  ủy  quyền  trực  tiếp  cho  cơ  quan  Bưu điện đối với lĩnh thay chế độ hàng tháng, các chế độ một lần đi kèm hàng tháng, chế độ một lần, trợ cấp thất nghiệp;  nộp  BHXH  tỉnh  hoặc  BHXH  huyện  đối  với lĩnh  thay  chế  độ  một  lần,  chế  độ  ốm  đau,  thai  sản, DSPHSK.

Thành phần hồ sơ

Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu  số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH tiếp nhận Giấy ủy quyền  hoặc  Hợp  đồng  ủy  quyền  theo  quy  định  của pháp luật và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đối tượng thực hiện Người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH,  BHYT, BHTN (Mẫu số 13-HSB) hoặc  Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.


Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Thông tin thêm